ಬಿಟ್‌ಗಳು, ನಟ್‌ಸೆಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು